Skip to main content

Verwerkingsdoeleinden

Petit Mouton® verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden

Enkel indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen bepaalde persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Petit Mouton® verbonden zijn of met enige andere partner van Petit Mouton®. (bijvoorbeeld drukkerijen of andere producenten/leveranciers waarmee Petit Mouton® samenwerkt voor het produceren van de door de klant bestelde goederen).

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn/haar persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@petitmouton.be.

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be.

 

Privacyverklaring

Petit Mouton® verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@petitmouton.be.